Adatvédelmi Szabályzat-GDPR / Általános Szerződési Feltételek

( SEE IN ENGLISH BELOW THE HUNGARIAN VERSION )

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

UNIFORM BARBARA LEBER KFT.

A  szabályzat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük és hogyan kezeljük az Ön adatait minden weboldalunkon és más szolgáltatásainkon. Ezt a szabályzatot időről időre áttekintjük, hogy meggyőződjünk annak naprakészségéről. Ha módosításokat eszközlünk rajta, a legújabb verziót itt fogjuk közzétenni.

UNIFORM BARBARA LEBER  KFT. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”) szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.   A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Adatkezelés célja: kereskedelmi szolgáltatás nyújtása, ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, adatkezelő és Vevő között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

A szabályzat módosításai az alábbi címen történő közzététellel lépnek hatályba.

www.leberbarbara.hu

AZ ADATKEZELŐ:

UNIFORM BARBARA LEBER Kft.

Székhely: 1023 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 39/C.

Cg., 01-09-207818

Adószám: 25313158-2-43

E-mail: design.barbaraleber@gmail.com

Telefon: +36 20 9555686

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fönn, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor.

Adatvédelmmel kapcsolatos elérhetőség:

design.barbaraleber@gmail.com

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • az „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelés jogalapja a Vevő (továbbiakban: Érintett vagy Vevő) önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős az alábbiak megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

Az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse..

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva, valamint a hírlevél láblécében megjelenített valamennyi elérhetőség bármelyikén.

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

Postai cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele. Telefonszám Kapcsolattartás szállítással kapcsolatos információk közlése.

A feliratkozás időpontja hírlevél esetében

Technikai művelet végrehajtása. A feliratkozás kori IP cím hírlevél esetében Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó és DM kiadványokat igénylő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, valamint elektronikus, telemarketinges és postai úton történő tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

o             Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

o             tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

o             az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Tájékoztatjuk az érintettet, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a GDPR 7. cikk 3) bekezdés alapján.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

o             postai úton az 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. címen,

o             e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.com e-mail címen,

o             telefonon a +36 20 9555 686 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, postai DM küldeményekről, a tájékoztató hívásokról lemondhat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

o             az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

o             köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet, postai DM-et, telefonos értesítéseket szeretne kapni tőlünk.

o             az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet, postai küldeményeket küldeni, telefonhívás keretein belül tájékoztatni.

REGISZTRÁCIÓ

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Vezetéknév, keresztnév Azonosítás, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés értesítési telefonszám,  azonosítás,  kapcsolattartáisi és szállítási név és cím. hírlevél küldés (hozzájárulás esetén) A házhoz szállítás lehetővé tétele. Kiegészítő adatok: a szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált ügyfelek

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. címen,
 • e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 209555686 számon.

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és/vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉSÉHEZ / SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

E-mail cím

Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása. A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek köre:   A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

Adatkezeléshez kapcsolódó érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. címen,
 • e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 9 555 686 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

A  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

 • Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
 • Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
 • Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
 • Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 AJÁNLATKÉRÉS

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

 • Személyes adat
 • Az adatkezelés célja Név Azonosítás
 • Telefonszám
 • Kapcsolattartás, egyeztetés E-mail cím Kapcsolattartás, az ajánlat (válasz) megküldéséhez szükséges.
 • Az ajánlatkérés időpontja Technikai művelet végrehajtása.
 • Az ajánlatkérés kori IP cím
 • Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett. 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton aa1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. címen,
 • e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.come-mail címen,
 • telefonon a +36 20 9555 686  számon.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

  • az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy ajánlatot tudjunk küldeni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajánlatot adni.

NYEREMÉNYJÁTÉK

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, nyertesek kihirdetéséhez szükséges.

 • E-mail cím
 • Kapcsolattartás Telefonszám Kapcsolattartás
 • Posta cím

A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett résztvevő(k) részére a nyeremények postai vagy futár útján történő kézbesítése Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Kapcsolódó érintettek köre: A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. címen,
 • e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 9555 686  számon.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés a nyereményekkel kapcsolatos adminisztráció – ennek körében a nyeremények kiküldéséhez – teljesítéséhez szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a nyeremények célba juttatását teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a nyereményeket eljuttatni a nyertesek részére.

PANASZKEZELÉS

Az adatgyűjtés és adatkezelés:

Személyes adat

Az adatkezelés célja Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás. Telefonszám Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló, vagy előfizető és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. címen,
 • e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 9555 686 számon.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

  • a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

AZ ADATKEZELŐ NEVÉBEN DOLGOZÓ ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vesz igénybe.

Szállítás, Futárszolgálati tevékenység, kézbesítési tevékenység adatfeldoldozó:

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

DHL Express Magyarország Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.( 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.)

www.dhl.hu

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.)

www.gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozók cégnevére, valamint székhelyére vonatkozó adatok az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának időpontjában hatályos állapotot tükrözi, ily módon Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az Adatfeldolgozók adataiban bekövetkezett változás esetén azokat módosítsa, akként, hogy ennek elmulasztása esetén az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által vezetett, nyilvános és közhiteles cégnyilvántartásba bejegyzett adatok tekintendők irányadónak.

Webhoszting tevékenység:

 • Honlapot és webáruházat kiszolgáló szerverek:

WORDPRESS / Automattic Inc.60 29th Street #343San Francisco, CA 94110United States of America

 • A hírlevél küldő rendszer üzemeltetője a  UNIFORM  BARBARA LEBER KFT ( 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c) www.barbara-leber.hu
 • Elektronikus számlázás:

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1022 Budapest, Törökvész u. 30/a) www.kulcs-soft.hu

 • Könyvelés

Tax-Max Könyvelő Iroda (2100 Gödöllő, Petőfi tér 8. 1/5.)n www.taxmax.hu

 • Rendszerfejlesztés és rendszerüzemeltetés:

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben az Adatkezelő a www.leberbarbara.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Vevők regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintettet nem hozhatja.

Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Adatkezelő az adatokat a Vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére:

Továbbított adatok: vezeték és keresztnév, cégnév (opcionális), szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

Adósságkezeléshez szúkséges adatfeldolgozó

 • Címzett megnevezése és elérhetősége: Az adatkezelő által igénybe vett adósságkezelő cég.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Családi név, utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
 • Az érintettek köre: Az adatkezelőnek tartozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Követelések érvényesítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a követelés behajtásáig, a tartozás rendezéséig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja.

Az érintett jogai:

 • Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 • Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Online fizetéshez szükséges adatfeldolgozó:

Paypal

Web: www.paypal.com

Adatvédelmi Szabályzat: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: e-mail cím
 • Az érintettek köre: A weboldalon paypal fizetést választó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges

Az érintett jogai:

 • Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

Az online vásárlások lebonyolítása a paypal rendszeren keresztül történik. A megrendeléskor megadott személyes adatok és bankkártya adatok a paypal amerikai szervereire kerülnek továbbításra. Az így továbbított személyes adatokat a paypal.com Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

COOKIE-K (SÜTIK)

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Adatkezelő weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Érintett számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. Az Érintett megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

 • Adatkezelés jogalapja
 • Adatkezelés
 • időtartama
 • Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése a vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Connect sütik

Állandó vagy mentett sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az érintett törléséig

Statisztikai sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a.. pont)

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ÉS FACEBOOK SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

GOOGLE ADWORDS

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

FACEBOOK PIXEL

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás

A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

A., Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

B.,Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

C., Az (A) és (B) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (A) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról

az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Vevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Vevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vevőt. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a Vevő azt másként kéri.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha a Vevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Vevőt kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Vevő rendelkezésére bocsátja. A Vevő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Vevő elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha a Vevő másként kéri.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A., Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (A) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfel-dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

o             postai úton a 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c. címen,

o             e-mail útján az unsubscribe.barbaraleber@gmail.com e-mail címen,

o             telefonon a +36 20 9555 686 számon.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 • A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok védelme

 • A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
 • A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
 • A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
 • A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

Informatikai védelem

 • Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
 • A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.
 • A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
 • A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
 • A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTEL

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogérvényesítési lehetőségek

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C),

Fizetési és Szállítási Feltételek

A www.barbara-leber.com webáruházban az alábbi  fizetési módora van lehetőség:

PayPal: PayPal számlán keresztüli utalás vagy bankkártyás fizetés.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK

A barbara-leber.com futárszolgálati partnere a GLS Hungary Futárszolgálat. Az internetes rendelés elképesztően egyszerű és praktikus. Éppen ezért a kiszállítást is pontosan így alakítottuk ki. A két kiszállítási mód és a négy fizetési mód kombinálásával akkor, ott és úgy veszed át a csomagodat, ahogy csak szeretnéd.

Szállítási árak és idők

Kiszállítás helye Szállítási díj és idő

 

3-5 munkanapon belüli kiszállítás-ha készleten van a termék

14 munkanapos kiszállítás-ha nincs készleten a termék

a webshop felületén a termék mellett mindig jelezzük a várható kiszállítási időt!

 
MAGYARORSZÁGRA ingyenes  
KÜLFÖLDRE 18000 Ft  (bruttó)  

Garancia és Visszáru

A BARBARA LEBER brand 1999 óta a hazai piac stabil résztvevője. Mindent megtettünk, hogy a hosszú évek során mindenki elégedett legyen a munkánkkal. Ha esetleg nem tetszene a megrendelt áru, akkor az alábbi garanciák érvényesíthetők:

Pénzvisszafizetési garancia

Ha a megrendelt áruk nem nyerték el tetszésed, és nem kívánsz élni a csere opcióval, akkor 15 munkanapon belül élhetsz pénzvisszafizetési jogoddal, amelynek értelmében ha a hiánytalan, eredeti állapotában visszajuttatod hozzánk a csomagot az eredeti számlát csatolva, akkor cégünk a megadott számlaszámra visszautalja a rendelés teljes összegét. Webáruházunk 100%-os 15 munkanapos pénzvisszafizetési garanciát vállal.

 

Cseregarancia

Ha a megrendelt áru nem nyerte el tetszésed vagy méretbeli problémák merültek fel, akkor élhetsz 15 napos cseregarancia-jogoddal, amennyiben a megrendelt ékszerek hiánytalan állapotban visszakerülnek hozzánk. Az újbóli kiszállítási díj ez esetben a vásárlót terheli.

A garanciaérvényesítés menete:

Vedd fel velünk az design.barbaraleber@gmail.com e-mail címen a kapcsolatot. Természetesen telefonálhatsz is, de ebban az esetben is arra fogjuk kérni, hogy a hibát e-mailen keresztül jelezd felénk.

Az e-mailben tüntesd fel a terméknevet, a számlaszámot, és írd le a termékkel kapcsolatban tapasztalt problémát. A lehető legrövidebb időn belül felvesszük veled a kapcsolatot, hogy orvosoljuk a problémát. Az előzetes egyeztetés nélkül visszaküldött csomagokat nem tudjuk kezelni. A pénzvisszafizetési garancia csak a termékkel együtt visszaküldött eredeti számlával együtt érvényesíthető. Amennyiben nem kapjuk vissza az eredeti számlát, illetve a terméken egyéb hiányosságok és sérülések mutatkoznak az eredeti állapotához képest, úgy a pénzvisszafizetési garancia érvényét veszti.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket mely Ön és az UNIFORM BARBARA LEBER Kft között, az ajánlat tétel elfogadásával szerződésként létrejön. Továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a webáruház tartamának megtekintésére és a rendelés leadására. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai

UNIFORM BARBARA LEBER Kft.

Székhely: 1023 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 39/C.

Cg., 01-09-207818

Adószám: 25313158-2-43

E-mail: design.barbaraleber@gmail.com

Telefon: +36 20 9555686

Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatóság a Korm. rendelet 5 § (1) bekezdése alapján PR 8212 számon nyilvántartásba vette cégünket.

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk 1 bekezdésében foglalt feltételek nem állnak fönn, így adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül sor.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A http://barbara-leber.com webáruházban található termékek képezik az eladó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a termékoldalon találhatók. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, így a termék tényleges színe nem mindig egyezik meg a valósággal. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a kiválasztott termék bruttó ára. A termék ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

A rendelés menete

 1. A termék kiválasztása

A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.

 1. A termék kosárba helyezése

A termék darabszámának megadását követően a vásárló a BUY NOW gombra kattintva tudja  a kifizetési eljárást kezdeményezni de ezzel még nem jön létre fizetési kötelezettség. a felület automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

 1. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása

A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám) megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a A SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGEGYEZIK A SZÁMLÁZÁSI CÍMMEL rubrikában lévő jelölést el kell távolítani, és a szállítási adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

 1. A rendelés ellenőrzése

A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát, szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!

 1. A rendelés véglegesítése

Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a kifizetem gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési kötelezettséggel jár.

A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.. A szállítási költség a termék kiválasztásakor, a termék mellett fel van tüntetve, valamint a Szerződési Feltételek között is megtalálható.

Eljárás hibás ár esetén

Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel. Hibás áron nem áll módunkban a rendelést elfogadni és kiszállítani. A termék hibás áron történő megrendelése esetén az eladó és a vásárló között nem jön létre szerződés. Hibás áron történő rendelés estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 15 óráig történik. Természetesen a Vásárló ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

A rendelés teljesítése

A raktárkészleten levő megrendelt termékeket 3-5 munkanap munkanapon belül kiszállítjuk. A raktárkészletből kifogyott, de megrendelhető terméket 14 munkanapon belül kiszállítjuk. a megrendeléskor az áru mellett fel van tüntetve, hogy mely kiszállítási idő vonatkozik rá. Amennyiben az Eladó, a szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére, abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem később a fogyasztó részére visszatéríteni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, vagy törlésére. Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem véglegesítette a rendelését, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott email cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható szállítási időpontról, vagy a rendelés elfogadásának tényéről. Telefonos egyeztetés esetén hívja a webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül – 48 órán belül – visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

Fizetési módok

PayPal fizetés: Amennyiben a megrendelt termék értékét PayPal-lal szeretné kiegyenlíteni úgy válasza a PayPal-lal való fizetési módot. Ön a dombornyomott kártya adatainak megadásával tud fizetni. Ebben az esetben bankkártya adataidat a PayPal kezeli, a kereskedő nem látja (így nem kerül illetéktelen kézbe). A PayPal kódolja személyes pénzügyi információit, így azokhoz csak Ön férhet hozzá. Amikor a webáruházunkban kiválasztott terméket/termékeket szeretné kifizetni, a fizetés utolsó fázisában átléptetjük a PayPal™ oldalára.

Termék ellenőrzése

Termék ellenőrzés: A vevő minden esetben köteles az áru sértetlenségét kézhezvételekor ellenőrizni. Ha futár jelenlétében történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a terméket, készíttessen jegyzőkönyvet. Mennyiségi reklamáció, illetve sérülés miatti reklamáció akkor fogadható el maradéktalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (tehát a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

Szállítási módok

Személyes átvétel: Személyes átvétel esetén Ön az általunk megadott üzlethelyiségben tudja átvenni a megrendelt terméket. Személyes átvétel díja Ingyenes

GLS házhoz szállítás: Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a GLS futárszolgálat házhoz viszi Önnek a csomagját. A kézbesítés munkanapokon 8 – 17 óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a postaládában. Az értesítőn található telefonszámon Ön fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálattal és másik szállítási időpontot tud megadni. Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a csomagtörténet. A szállítás díja: ingyenes

A szállítástól való elállás

Amennyiben a vásárló által megrendelt termék nem áll az eladó rendelkezésére, abban az esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt rendelést részben, vagy egészben visszautasítsa. Részben történő teljesítésre a vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor. Ha az eladó a szerződéskötésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az esetben köteles a megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Vevő a szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget – ideértve a kiszállítási költséget is – visszafizeti a fogyasztó részére.

Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az elállási joggal.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi elállásinyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta

A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).

Címzett: UNIFORM BARBARA LEBER KFT.
Cím: 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 39/C
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………………………

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő jelzés esetén az email  küldésének idejét kell figyelembe venni.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak, mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén

Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázási cím: 11213 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 39/C
Email cím: design.barbaraleber@gmail.com

Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó  vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.

Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetben:
– Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

– Romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett; kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállás jogával?
Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; alapján jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre kötelező 1 év jótállást vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése során a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A kötelező jótállás alá eső termékcsoportok

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
  2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
  3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
  4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
  5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
  6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
  7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
  8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
  9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
  10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
  11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
  12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
  13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
  14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
  15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
  16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
  17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
  18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
  19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
  20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
  21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
  22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
  23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
  24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
  25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
  26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
  27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
  28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
  29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

Vásárlás utáni ügyfélszolgálat

A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36209555686
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: design.barbaraleber@gmail.com

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.
Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.
A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 39/C
Telefonszám: +36209555686
Email cím: design.barbaraleber@gmail.com

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető Testület

Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;
a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;
a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;
a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;
tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.huBaranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.huBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu;Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.huGyőr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.huSomogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.huVeszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.
Telefonszáma: 88/429-008,
Fax száma: 88/412-150
Név: dr. Vasvári Csaba elnök
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

 

Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.
Az online vitarendezési platform  az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 1. május 25.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS / COOKIE POLICY / PRIVACY POLICY

Terms & Conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Welcome to the website of BARBARA LEBER

By purchasing our goods and/or using our services, you accept these General Terms and Conditions (“GTC”). Please read this GTC carefully.

This GTC shall be applied to the contractual relationships entered into on the website and/or in the webshop of BARBARA LEBER available at www.barbara-leber.com,

and to the visit and use of the website and/or the webshop. You expressly agree that you use our website at your sole risk.

1. BARBARA LEBER as providing goods and services

Company’s name: UNIFORM BARBARA LEBER  KFT (“BARBARA LEBER” or “we”)

Company’s registered seat: 1023 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 39/C, Hungary

Registration number at the Budapest Court of Registration: 01-09-207818

Tax number: 25313158-2-43

Representatives: WINDT BARBARA

Email address for general inquiries: design.barbaraleber@gmail.com

Customer Service Team:

BARBARA LEBER SHOWROOM

1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 39/C,  Hungary

Telephone number: +36-209555686

Email address for online customer service: design.barbaraleber@gmail.com

2. Goods and services

In BARBARA LEBER online store at www.barbara-leber.com, you can purchase unique women’s clothes and accessories that are directly sold by BARBARA LEBER.

BARBARA LEBER is entitled to widen the scope of its goods and/or services or to suspend or fully terminate them. BARBARA LEBER  is entitled to suspend or to refuse to sell goods or to provide services if you intend to purchase or use such goods or services in contradiction with the provisions of this GTC, or BARBARA LEBER is investigating a supposed misuse.

3. General provisions

The following Terms and Conditions are valid between you and UNIFORM BARBARA LEBER LTD. and apply to all use of our website barbara-leber.com.

This GTC is in effect from 25.May. 2018.  and shall be effective until withdrawal. We reserve the right, at our sole discretion, to update, modify or replace any part of this GTC by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Please read the GTC and check back often. If you do not agree to any change to the GTC then you must immediately stop using our website and/or webshop. If you continue to use our website and/or webshop, you are deemed to accept the modified GTC. Any changes made after you have placed an order will not affect such order unless we are required to make such change by law.

You should keep a copy of these Terms and Conditions for future reference. If certain parts of our Terms and Conditions are unclear, or if you have any questions, please contact our Customer Service Team via design.barbaraleber@gmail.com before you place any order on our website.

The governing law of this GTC is the Hungarian law.

The language of this GTC and that of the contractual relation between you and BARBARA LEBER is the English language. Each customer order establishes a unique contractual relation between you and BARBARA LEBER.

BARBARA LEBER has not accepted any code of conduct which shall govern its business conduct. This GTC shall not be recorded, it is entered into only in electronic form, and shall not be considered as a written contract.

4. The process of using our webshop

Please note that purchases can only be made on the website, as we do not receive orders made via phone or emails.

4.1 Registration

You can place an order and purchase products in our webshop with or without registration.

If you order and purchase products with registration, upon registration you declare that you are older than 18 years, are aware of and accept this GTC and other policies and regulations published on our website, and you give your consent to manage and process your personal data as described in our Privacy Policy.

If you order and purchase products without registration, you may complete the procedure only if you declare that you are aware of and accept this GTC, and you give your consent to manage and process your personal data as described in our Privacy Policy

Upon registration BARBARA LEBER sends an automatic email to you confirming your registration.

You shall provide information about yourself that is true, accurate, current and complete in all respects, in the course of registration and purchase. Should any of your registration information change, please notify us immediately by changing your details under your profile information.

In case of invalid or non-existent data the contract with BARBARA LEBER shall be null and void. BARBARA LEBER excludes its liability in case you purchase goods and/or use our services with another person’s data. BARBARA LEBER  is not liable for damages occurred due to the fact that you forgot your password or such password became available to a third person out of the scope of the responsibility of BARBARA LEBER.

BARBARA LEBER shall not be liable for late delivery if it was caused by incorrect and incomplete data provided by you.

Please protect your password and user’s name while BARBARA LEBER  is not liable for damages occurred due to the fact that your password and/or user’s name could have been available to third parties outside the scope of BARBARA LEBER’s responsibility.

To ensure that the shopping procedure is simple and secure, BARBARA LEBER uses Secure Socket Layer (SSL) technology.

4.2 Placing an order

After registration you can enter our online store and begin shopping. You can choose the products to be purchased, the colour, the size and the quantity and put the products into your cart.

BARBARA LEBER provides the name and description of the products along with a photo in the webshop. A slight difference can exist between the photo and the product itself. BARBARA LEBER is not liable for the differences between the photo of our product on our webshop and the real appearance of the product.

You can check the content of your cart by clicking on the “Cart” icon. It is possible to delete the product by clicking on the “Remove X” icon or correct the quantity of the product in your cart, by clicking onto the white button under the “Qty” sign. At the end of the modification you should click on the “Update cart” icon. Items in your cart are not reserved and may be purchased by other customers.

You may purchase one or multiple items in the same order and purchase procedure.

In a case when you have a discount code, you can enter that code into the “Discount code” field and click on the “Apply” button. Then the purchase price will be reduced. Important: make sure that you actually added the discount to your order as we are unable to apply discounts once an order is finalized.

By clicking on the “Check out” button, you can start the payment procedure. First you should give your shipping address, such as first and last name, company name (if any), shipping address and telephone number.

The next step is to select the shipping method. During checkout, the shipping fee will be calculated automatically on the basis of the shipping address according to our Shipping Policy.

You can enter your billing address, which can differ from the shipping address.

You can pay with your credit card using to complete your order or use your PayPal. All transactions are secure and encrypted. Credit card information is never stored by BARBARA LEBER All payments are in HUF.

By clicking on the “Review order” button at the end of the page, you can edit your order including the customer information along with shipping address, the shipping method and payment method. You can also write a short message to BARBARA LEBER with your request when sending your order, and get “Notifications” from BARBARA LEBER about your order via Messenger.

By clicking on “Complete order” button you can pay the purchase price of the product according to the chosen payment method. When placing your order the purchase price, the shipping fee and all other applicable fees (if any) will be indicated that you have to pay to receive the products.

After placing an order and successfully completing the checkout process, you have to be redirected to an order confirmation page and BARBARA LEBER sends you an order confirmation email without delay, but not later than within forty-eight (48) hours from the time of the order.

BARBARA LEBER is not liable for late confirmation if the confirmation delay is due to a false or incorrect email address provided by you during the registration process, or your email account is not able to accept messages because your inbox is full. This confirmation email is not an acceptance of your order, it is only a confirmation that BARBARA LEBER has received your order.

5. Purchase information

The default currency in the webshop is HUF, but you can alter the display currency settings to the following currencies that are included in the list on the right of the top menu bar: USD, EUR, GBP.

Purchase prices are displayed in Euros in our webshop, and include value added tax (VAT) in accordance with Hungarian tax rules, but do not include shipping fees. Shipping fees are displayed separately also in HUF.

All purchases are made in HUF, in case your bank account is in a different currency, then your bank might include some additional exchange. We are not responsible for possible exchange fees in these cases.

Charges on your bank statement will appear as “”.

In case we introduce special sale prices, we provide detailed information to our customers in relation thereto.

If clearly incorrect purchase prices are indicated in our webshop, e.g. an incorrectly low purchase price is indicated caused by an eventual system malfunction, BARBARA LEBER shall not accept the order and shall not deliver the product at such incorrect purchase price. In such a case we offer to deliver the product at the correct purchase price to you, and you are entitled to withdraw your order regarding such product. The order confirmed by BARBARA LEBER at an incorrect purchase price shall be deemed as a null and void contract.

BARBARA LEBER accepts the following types of payments: PayPal. Payment can be made by American Express, Visa, Visa Electron, Visa Debit, MasterCard, Maestro debit cards, and any other methods which may be clearly indicated in the webshop from time to time.

If the issuer of your payment card refuses to authorize the payment to BARBARA LEBER, we shall not be liable for any delay or non-delivery.

The total amount to be paid includes all costs on the basis of your order and the confirmation email. The invoice shall be sent to you in the parcel alongside your purchased item(s).

6. The fulfilment of the order, delivery

The delivery of the products is made by BARBARA LEBER’s business partner  DHL and GSL

In case of returning defective items, the shipping fee is paid by BARBARA LEBER  and DHL and GSL pick-up is organized by BARBARA LEBER . DHL and GSL delivers the new product in the course of replacement of defective items. In this case, the delivery fee and the customs clearance fee are paid by BARBARA LEBER .

When the product is defective, BARBARA LEBER shall pay back the whole amount of purchase price to you in the same payment method as the original payment was made, including the shipping fee.

In case of exchanging or returning products to BARBARA LEBER, you shall pay for such shipping fees and you may choose any delivery company you wish in case your return is not applicable for a free return. However, please note that we are not accepting returns outside of the EU via regular post, please contact our customer service if you’d like help with choosing the right delivery company for your return shipment.

The new product chosen by you for exchange, will be delivered to you by DHL and GSL and the delivery fee is paid by BARBARA LEBER. However, you can only request an exchange for the same product in a different size or a different color.

BARBARA LEBER reserves the right to reject any confirmed orders, for example when the item is out of stock due to inventory errors, or its condition does not satisfy our standards regarding its quality. In such a case BARBARA LEBER  will inform you without delay. In this case, BARBARA LEBER shall refund the whole amount paid by you without delay, but not later than thirty (30) days.

When any defect occurs in our webshop in relation to products or prices, BARBARA LEBER maintains its right to correction. In this case BARBARA LEBER informs you about the new data without delay. You can then confirm your order once again, or any party is entitled to withdraw from the contract.

We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to restrict multiple quantities of an item being shipped to any one customer or postal address.

BARBARA LEBER  is not liable for the case when its suppliers do not fulfill or essentially modify their obligations towards BARBARA LEBER . BARBARA LEBER  reserves the right to partially or wholly refuse the confirmed orders, after consulting with you.

For further information regarding shipping and return fees, please see our Shipping & Return Policy .

7. Right of withdrawal

You can announce your right of withdrawal within fourteen (14) days of receiving your original order without reasoning. You announce such right in an expressed statement sent to the Customer Service Team (design.barbaraleber@gmail .com) within the above fourteen (14) day deadline. Read more about our Return Policy here.

You shall send back the item to us without delay, but within the initial fourteen (14) days upon delivery. If your order is not applicable for a free return label, then make sure to keep the proof of mailing of the parcel.

The deadlines above shall be regarded as being complied with if you send your statement or the item before the fourteen (14) days has expired. As BARBARA LEBER  receives the returned item, a quality control procedure shall take place in order to determine the appropriateness of the returned item. The provisions of Shipping & Returns Policy, especially point 2.1.2 shall apply.

Unless your order you will be responsible for return shipping costs. Shipping costs are non-refundable unless the item is defective. We recommend you obtain a proof of postage and use a trackable shipping service or purchase shipping insurance. We are not accepting returns sent via regular post from outside of the EU.

We shall refund the price paid for the returned item once it is received by us. We shall not refund such shipping fee, which was chosen by you and was not in line with our usual shipping method. The refund shall be made in the same way as the original method of your payment was made (PayPal )

You will receive a written notification via email that we have received your returned item. Any item returned exceeding the fourteen (14) day deadline will not be eligible for a refund and will be shipped back to the sender.

You are not entitled to exercise the right of withdrawal when the item was prepared especially upon your own instructions, or on your expressed demand, or in case the item was unambiguously personalized to you.

The right of withdrawal cannot be exercised by a non-consumer entity, i.e. an enterprise, namely such entity which acts in the scope of its profession, independent occupation or its business activity.

8. Liability for products

Please note, that BARBARA LEBER  is not liable for damages resulted from natural amortization, defect or negligent use, abnormal consumption or misuse or any other treatment that is not suited to the product description.

Colors: Although we aim to show and describe our products as accurately as possible, please note that due to the color settings of your computer the colors seen might be different from the actual color of the products.

8.1 Liability for defective items (in Hungarian: kellékszavatosság)

In case of defective performance (in Hungarian: hibás teljesítés) you are entitled to make a claim for defective items against us on the basis of the Hungarian Civil Code.

Upon your request you are entitled to make the following claims:

If an item is defective due to a manufacturing fault, we will offer to repair the item or exchange it. If it cannot be repaired or the same item is not available, you are entitled to a proportional price reduction or to have it repaired it by yourself or a third party and we pay for the repair, or to a full refund (i.e. the purchase price along with the shipping fee).

You are entitled to modify your chosen claim, but you are responsible for the costs imposed by this modification, except it was caused by us.

You shall inform us about the defect without delay, but within two (2) months from the date of its discovery at the latest.

Within the first six (6) months from delivery you shall inform us about the defect and confirm that the item was provided by us. Within such six (6) month deadline there is no other condition to make your claim on the basis of the liability for defective items.

After the expiry of the above six (6) month period, however, you are required to prove that the defect discovered by you has already existed at the date of delivery.

After the expiry of a two (2) year period following the date of delivery, you are not entitled to make any claims on the basis of the liability for defective items.

8.2 Liability for defective products (in Hungarian: termékszavatosság)

If you are a private person purchaser, you shall also have a right to make a claim against BARBARA LEBER  for defective products as described in this clause 8.2. Please note, however, that under Hungarian law you need to choose between your rights described in clause 8.1 and clause 8.2, i.e. making a claim against BARBARA LEBER  because of defective items (in Hungarian: kellékszavatosság) or defective products (in Hungarian: termékszavatosság). You are not entitled to make a claim against BARBARA LEBER  on the basis of both clauses.

If a product is defective, you are entitled only to choose to have it repaired by us or require us to exchange the product. You shall inform us about the defect without delay, but within two (2) months from the date of its discovery at the latest. In case of a defective product, you are required to prove the defect of the product. The product is deemed to be defective only if (i) it does not meet the quality requirements applicable by law to the particular product, or (ii) it does not have the characteristics set out in the description of the product delivered by us.

You are entitled to make your claim against us within a two (2) year period following the date of delivery.

8.3 Non-consumer buyers

Please note, that the above provisions set forth in points 8.1 and 8.2 are applicable only to consumers. Consumer is a private person acting out of the scope of his/her profession or his/her business activity. To non-consumer buyers different provisions of the Hungarian Civil Code shall be applied.

9. The complaint handling process

BARBARA LEBER  shall seek to achieve a friendly settlement of any complaint you may have through negotiation or any other peaceful means.

Your complaint can be announced orally in one of our stores or in writing sent to our address. BARBARA LEBER  shall inspect the orally communicated complaint immediately and shall be settled when it is necessary. When you are not satisfied with the result, or the immediate settlement is not possible, a protocol shall be prepared. BARBARA LEBER  shall answer every written complaint in writing within thirty (30) days from receipt. In case BARBARA LEBER  does not accept your complaint, it shall give a reasoning thereof.

The protocol in respect of your complaint shall be retained by BARBARA LEBER  for three (3) years.

The contact of the customer service where you can turn to with your complaint is as follows:

Customer Service Team:

BARBARA LEBER  showroom

1023 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 39/C.

Telephone number: +36-20 9555686

Email address: design.barbaraleber@gmail .com

You can turn with your complaint also to the Hungarian Consumer Protection Authority as follows:

Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Főosztály

Address: 1051 Budapest, Sas u.19. III. em. Hungary

Telephone number: +36 1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

You can turn with your complaint also to the Hungarian Conciliation Body as follows:

Budapesti Békéltető Testület

Address: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telephone number: +36-1-488-2131

Facsimile number: +36-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

The Hungarian Conciliation Bodies are listed at the following link:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

10. Intellectual property rights

Any invention, discovery, development, design, idea, creation, software, technology, procedure, process, technical material, documentation (hereinafter intellectual properties) relating to the products and services of BARBARA LEBER  in any manner are subject to copyright protection, and all or parts of them are the exclusive property of BARBARA LEBER . You do not acquire any ownership of intellectual property when purchasing any of our products or using our services, including but not limited to our website and webshop. By purchasing any of our products or using our services you are not entitled to use any trademark, brand name or logo in relation to such products or services.

BARBARA LEBER  reserves the right to every content on the products and services, including but not limited to the website and webshop. It is prohibited to download, to store electronically, to process or to transfer the content on the website or the webshop in whole or in part without the prior written consent of BARBARA LEBER .

11. Data protection

12. Technical requirements

Our website is designed and run by WORDPRESS / Automattic Inc.60 29th Street #343San Francisco, CA 94110United States of America

Hosting service provider: WORDPRESS.

In order to be able to use our website and/or our webshop you will need to have at least the following hardware and software.

Software requirements

The list of supported browsers include: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Opera, Apple Safari for iOS, Google Chrome for Android.

We kindly ask you to use an appropriate virus scanner and virus killer software.

We cannot guarantee that the website will operate continuously without any interruptions and errors due to the connection to the Internet. We have adopted adequate technical and organisational security measures to protect goods and services on our website, integrity of data, and electronic communications in order to prevent unauthorized use of or access to data, as well as to prevent risks of dissemination, destruction and loss of data and confidential/non-confidential information regarding users of our website, and to avoid unauthorised or unlawful access to such data and information.

13. Miscellaneous

If BARBARA LEBER  does not exercise any of its right derived from this GTC or other policies or legal provisions, such non-exercise shall not be deemed as a waiver of such right.

Any waiver shall be made in writing. When BARBARA LEBER  shall not insist strictly on a significant provision of this GTC this shall not imply that BARBARA LEBER  renounces its insistence on the strict compliance of such provision.

BARBARA LEBER  does not make any particular promises in connection with the goods and services, besides the expressed terms and conditions in this GTC. BARBARA LEBER  does not undertake any responsibility for the goods’ and services’ content, functioning, reliability, availability and ability to meet your needs. BARBARA LEBER  provides the services on the basis of the principle “as is.”

BARBARA LEBER  excludes all forms of warranty to the extent permitted by law. The maximum amount BARBARA LEBER  pays for commitments relating to claims that are based on warranties including implied warranties under this GTC is the amount you have paid for the services. BARBARA LEBER  is not responsible in any case for reasonably unforeseeable losses and damages.

If any provision of this GTC becomes invalid, unlawful or unenforceable, the other provisions of this GTC shall remain in effect.

We will be happy to give you more information in relation to our goods and services, the operation of our webshop, and the order and shipping procedure of our products. Please feel free to contact us at any time.

Privacy

Privacy Policy

Who are the persons concerned?

US customers: This Privacy Policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their ‘Personally Identifiable Information’ (PII) is being used online. PII, as described in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

EU customers: However, this Privacy Policy is in compliance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR), which has been adopted on 25 May 2018. Under the GDPR the “personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

Hereinafter all personal information is referred to as “personal data”.

What personal data do we collect from the people that visit our blog, website or app?

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, mailing address or other details which are necessary to fulfill our commitments.

When do we collect personal data?

We collect personal data from you when you place an order, subscribe to a newsletter or enter information on our site.

How do we use your personal data?

We may use the personal data we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

To personalize your experience and to allow us to deliver the type of content and product offerings in which you are most interested.

To improve our website in order to better serve you.

To quickly process your transactions.

To send periodic emails regarding your order or other products and services.

To follow up with them after correspondence (live chat, email or phone inquiries)

What legal basis do we manage your personal data in line with GDPR?

Contribution of the person concerned (voluntary, specific, unambiguous, information-based, data-management purpose), or

Legitimate interest of a data controller or third party (maintaining a customer relationship, debt management), or

Fulfillment of a contract, or

Compliance with legal obligations.

How do we protect your personal data?

Our website is scanned on a regular basis for security holes and known vulnerabilities in order to make your visit to our site as safe as possible.

Your personal data is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the personal data confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

We implement a variety of security measures when a user places an order enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal data.

All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

What rights do you have for managing your personal data in line with the GDPR?

Right to information – how to handle your personal information and what are your rights in this regard.

Right of access – regarding that your personal data is being processed is there, and if so, it is entitled to us by us you have access to your personal data. This will allow you to verify your personal data privacy legislation.

Right to rectify – you are entitled to request the correction or addition of inaccurate or incomplete personal information.

Right to cancel – also known as “right to be forgotten” ensures that you can request the deletion of your personal data if they are not necessarily handled or otherwise.

Right to restrict data management – you are entitled to restrict the continued handling of your personal information, in this case we will not treat your data except for storage.

Right to data storage – you are eligible for certain personal information we manage to request a copy and submit them to another data handler forward.

Right to protest – you are entitled to object to certain data manipulations (eg. direct marketing).

Automated decision-making and profiling rights – you are entitled to request that we do not have legal or other significant consequences for you to decide on your own decision-making based solely on automated processing (including profiling).

Cookies In Use on This Site

Cookies and how they benefit you

Our website uses cookies, as almost all websites do, to help provide you with the best experience we can. Cookies are small text files that are placed on your computer or mobile phone when you browse websites. We store the datas collected by the cookies in our e-commerce site, in our MailChimp database and in our external data warehouse for no longer than 5 years.

Our cookies help us:

Make our website work as you’d expect and provide brilliant experiences

Remember your settings during and between visits

Improve the speed/security of the site

Continuously improve our website for you

Make our marketing more efficient

We do not use cookies to:

Collect any personally identifiable information (without your express permission)

Collect any sensitive information

Pass personally identifiable data to third parties

You can learn more about all the cookies we use below

Granting us permission to use cookies

If your device and software (the browser) is set to allow accepting cookies we take this, and your continued use of our website, to mean that you are fine with this. Should you wish to remove or not use cookies from our site you can learn how to do this below, however doing so will likely mean that our site will not work as you would expect.

More about our Cookies

Website Function Cookies

Our own cookies

We use cookies to make our website work including:

Making our shopping basket and checkout work

Remembering your settings

Remembering if you have accepted our terms and conditions

Showing you which pages you have recently visited

There is no way to prevent these cookies being set other than to not use our site.

Third party functions

Our site, like most websites, includes functionality provided by third parties. A common example is an embedded YouTube or Vimeo video. Our site includes the cookies listed below following.

Disabling these cookies will likely break the functions offered by these third parties therefore we recommend you allowing these.

Visitor Statistics Cookies

We use cookies to compile visitor statistics such as how many people have visited our website, what type of technology they are using (e.g. Mac or Windows which helps to identify when our site isn’t working as it should for particular technologies), how long they spend on the site, what page they look at etc. This helps us to continuously improve our website. These so called “analytics” programs also tell us if how people reached this site (e.g. from a search engine).

Advertising Cookies

Cookies are widely used in online advertising. Neither us, advertisers or our advertising partners can gain personally identifiable information from these cookies.

You can learn more about online advertising at http://www.youronlinechoices.com.You can opt-out of almost all advertising cookies at http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. It is also worth noting that opting out of advertising cookies will not mean you won’t see adverts, just simply that they won’t be tailored to you any longer.

Remarketing Cookies

You may notice that sometimes after visiting a site you see increased numbers of adverts from the site you visited. This is because advertisers, including ourselves pay for these adverts. The technology to do this is made possible by cookies and as such we may place a so called “remarketing cookie” during your visit. We use these adverts to offer special offers etc to encourage you to come back to our site. We are unable to proactively reach out to you as the whole process is entirely anonymised. You can opt out of these cookies at anytime as explained below.

Affiliate Cookies

We have a number of partners who promote our service on a success-only basis (i.e. instead of paying for advertising, we pay them commissions on sales). Cookies are required to allow us to reward these partners and these cookies are usually provided by specialist companies (known as affiliate networks). Neither us, the networks, or the partner advertising or recommending our services are able to identify you personally. We ask you to support us by allowing these cookies which ultimately help us to offer you the service we do at the price we do. Our affiliate cookies are provided by: CJ Affiliate Network.

Turning Cookies Off

At any time, you have the option to accept or decline the use of cookies by changing your browser settings. On most browsers, the “Help” portion of the toolbar will tell you how to prevent it from accepting cookies, how to have it notify you when you receive cookies or how to disable cookies altogether. Below are pages describing these settings in more detail for each browser:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this website and the experience you’ll have. Disabling cookies will result in also disabling certain functionality and features of this site. Therefore, it is recommended that you do not disable cookies.

Cookies we use: (Table)

Name

Domain

Description

HTTP

Expiration

Category

.BARBARA- LEBER .com

wordpress  analytics relating to marketing & referrals.

0 days

Advertising Cookies

.BARBARA- LEBER .com

wordpress analytics relating to marketing & referrals.

0 days

_fbp

.BARBARA- LEBER .com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

90 days

fr

.facebook.com

Encrypted Facebook ID and Browser ID

90 days

MUID

.bing.com

Used as a unique user Microsoft identifier.

uuid2

.adnxs.com

This cookie allows targeted advertising through the AppNexus platform – collects anonymous data on ad views IP address, page views, and more.

cto_lwid

.BARBARA -LEBER .com

Criteo – Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that the visitor is shown the same advertisement. – Criteo

1 year

Remarketing Cookies

criteo_write_test

.BARBARA -LEBER .com

Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.

TRUE

1 day

cto_tld_test

.BARBARA -LEBER .com

Used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement – The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.

TRUE

1 day

IDE

.doubleclick.net

This cookie is used for re-targeting, optimisation, reporting and attribution of online adverts.

90 days

uid

.criteo.com

Collects anonymous data related to the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.

TRUE

1 year

__zlcmid

.BARBARA- LEBER .com

Enables live customer service chat via Zendesk

1 year

Third party functions

AWSALB

de20.zopim.com

The AWSALB cookie allows them to deliver their service seamlessly from multiple services using a load balancer, so the cookie simply records which server cluster is serving you.

personalization_id

.twitter.com

This domain is owned by Twitter. The main business activity is: Social Networking Services. Where Twitter acts as a third party host, it collects data through a range of plug-ins and integrations, that is primarily used for tracking and targeting.

2 years

vuid

.vimeo.com

We use Vimeo to embed videos onto our website. These cookies are used by Vimeo to collect analytics tracking information.

TRUE

Session

session-set

.BARBARA -LEBER .com

Pending

20 years

Unspecified

amazon-pay-abtesting-new-widgets

.BARBARA- LEBER .com

Pending

Session

vs.bid

.BARBARA- LEBER .com

Pending

2 years

session-id

.amazon.com

Pending

session-id-time

.amazon.com

Pending

session-token

.amazon.com

Pending

ubid-main

.amazon.com

Pending

_gat

.BARBARA- LEBER .com

Google Analytics cookies to track users as they navigate the website and help improve the website’s usability.

0 days

Visitor Statistics Cookies

_gid

.BARBARA -LEBER .com

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 day

_ga

.BARBARA -LEBER .com

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

tracked_start_checkout

.BARBARA -LEBER .com

WordPress analytics relating to checkout.

TRUE

1 year

_landing_page

.BARBARA- LEBER .com

Tracks landing pages.

TRUE

14 days

_wordpress_sa_p

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

0 days

Website Function Cookies

cookieconsent_dismissed

.BARBARA- LEBER .com

Memorizeing the choice of your response at the cookie law popup challange.

1 year

cart_ts

.BARBARA -LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

TRUE

14 days

_wordpress_fs

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

2 years

_wordpress_ga

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

Session

_y

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

2 years

_wordpress_y

.BARBARA -LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

2 years

_wordpress_s

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

0 days

_s

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation.

0 days

cart_sig

.BARBARA -LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

TRUE

14 days

cart_currency

.BARBARA -LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation.

14 days

checkout

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation

TRUE

21 days

checkout_token

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation.

TRUE

1 year

remember_me

.BARBARA LEBER .com

BARBARA -LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation. Click here for an overview of privacy at WordPress.

TRUE

1 year

_orig_referrer

.BARBARA -LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation

TRUE

14 days

_wordpress_country

.BARBARA -LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation.

Session

cart_sig

.BARBARA- LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation.

TRUE

14 days

secure_customer_sig

.BARBARA- LEBER .com

Used in connection with customer login.

TRUE

20 years

_secure_session_id

.BARBARA- LEBER .com

Used in connection with navigation through a storefront.

TRUE

1 day

cart

.BARBARA- LEBER .com

Used in connection with shopping cart.

14 days

fsb_previous_pathname

.BARBARA -LEBER .com

BARBARA LEBER  uses the WordPress Ecommerce Platform. Our system creates these session ids. They are used to aid the functionality of the website, and aid personalisation.

Session

zte2095

.BARBARA- LEBER .com

This cookie is generally set to enhance the performance and functionality of the website.

Session

Opting out:

Users can set preferences for how Google advertises to you using the Google Ad Settings page. Alternatively, you can opt out by visiting the Network Advertising Initiative Opt Out page or by using the Google Analytics Opt Out Browser add on.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is the first state law in the nation to require commercial websites and online services to post a privacy policy. The law’s reach stretches well beyond California to require any person or company in the United States (and conceivably the world) that operates websites collecting Personally Identifiable Information from California consumers to post a conspicuous privacy policy on its website stating exactly the information being collected and those individuals or companies with whom it is being shared. – See more at: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

According to CalOPPA, we agree to the following:

Users can visit our site anonymously.

Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after entering our website.

Our Privacy Policy link includes the word ‘Privacy’ and can easily be found on the page specified above.

On our Privacy Policy Page

Can change your personal information:

By emailing us

How does our site handle Do Not Track signals?

We honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place.

Does our site allow third-party behavioral tracking?

It’s also important to note that we allow third-party behavioral tracking

COPPA (Children Online Privacy Protection Act

When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, United States’ consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children’s privacy and safety online.

We do not specifically market to children under the age of 13 years old.

Fair Information Practices

The Fair Information Practices Principles form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have played a significant role in the development of data protection laws around the globe. Understanding the Fair Information Practice Principles and how they should be implemented is critical to comply with the various privacy laws that protect personal information.

In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:

We will notify you via email

Within 7 business days

We also agree to the Individual Redress Principle which requires that individuals have the right to legally pursue enforceable rights against data collectors and processors who fail to adhere to the law. This principle requires not only that individuals have enforceable rights against data users, but also that individuals have recourse to courts or government agencies to investigate and/or prosecute non-compliance by data processors.

CAN SPAM Act

The CAN-SPAM Act is a law that sets the rules for commercial email, establishes requirements for commercial messages, gives recipients the right to have emails stopped from being sent to them, and spells out tough penalties for violations.

We collect your email address in order to:

Send information, respond to inquiries, and/or other requests or questions

To be in accordance with CANSPAM, we agree to the following:

Not use false or misleading subjects or email addresses.ó

If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can email us at design.barbaraleber@gmail.com and we will promptly remove you from ALL correspondence.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.

www.barbara-leber .com

BARBARA LEBER  showroom

1123 Budapest, Alkotás u. 39/c, Hungary

+36 209555686

Hungarian National Privacy Authority .

22/c Szilágyi Erzsébet fasor

Budapest 1122, Hungary

+36 1 391 1400

www.naih.hu

SHIPPING & RETURN POLICY

This Shipping & Return Policy forms an integral part of the General Terms and Conditions of UNIFORM BARBARA LEBER  Korlátolt felelősségű Társaság (“BARBARA LEBER ” or “we”). 

By purchasing our goods and/or using our services, you accept this Shipping & Return Policy. Please read this Shipping & Return Policy carefully.

The terms used here, unless otherwise defined, have the same meaning as in the General Terms and Conditions.

On May 1 we have a bank holiday in Hungary. Although we do our best to ship as many orders as we can on time, there might be a slight delay in fulfilling and dispatching orders.

Shipping

We are shipping worldwide.

1.1 Shipping fee and delivery times

WORDWIDE, except Hungary

Delivery method             Order value       Shipping fee

Standard shipping 2-14 days *

above 18000 HUF           

within Hungary

Delivery method             Order value       Shipping fee

Standard shipping 2-14 *             all orders            free

Store pickup      all orders            free

https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg

1.2 Customs duty and customs clearance fee

BARBARA LEBER  is responsible for the customs duty and the customs clearance fee.

1.3 Excluded time periods and P.O. Box addresses

Our distribution centre does not dispatch orders on Saturday, Sunday, and bank holidays of Hungary.  We do not ship to P.O. Box addresses.

1.4 Vis major

Although we use all reasonable efforts to ensure that your order is delivered within a specified time period, we cannot accept responsibility for late deliveries due to circumstances outside of our control. Our customer service team will do our best to inform you of any unexpected delay.

If you have problems with tracking your order, please contact the Customer Service Team via our support e-mail: design.barbaraleber@gmail.com

 2. Returns and Exchanges

For detailed information on returns and exchanges, please see our Returns & Echange policy here.

Returns & Exchanges

Are you unhappy with the product you ordered and want to return it?  No problem, we’re here to help.

We offer free returns for full priced items (items purchased on sale or with a discount code are not eligible for a prepaid return label.)

Once you receive your order, you have fourteen (14) days to request a return authorization code and return the unwanted item(s).

For the return, please follow the steps listed below:

1. Make sure that the product is in perfect condition, unused, has the original packaging, bearing the original labels and accessories as well.

2. Contact our Customer Support team via design.barbaraleber@gmail.com to request a return authorization code. In the email, please include your order number, the list of items you would like to return. We would love to hear your thoughts about the pieces you are returning, so any additional feedback is highly appreciated!

3. Pack the items properly. Please make sure to use either the original packaging when returning multiple items, or you can also choose to send back the items in a mailer, just ensure that your return parcel is packed and closed securely.

4.a If your order is eligible for a free return, use the prepaid return label. Just stick it on the parcel and use the 10 digit tracking number on the return sheet to schedule a collection for the parcel at your preferred location. Visit www.webshippy.com/return and enter the tracking number.

4.b If your purchase was made during a sale or promotion period, or a discount code was added to your order, the costs of the return are on you. You can choose any delivery company you wish, however, we are not accepting returns sent via regular post outside of the EU.

When you are not eligible for a free return, you still have the possibility to purchase a DHL return label provided by us, that you can use for the return. The price of the return label is the equivalent of the shipping cost to your shipping region, and the cost of the service will be deducted from the amount of the refund. For more information, please contact design.barbaraleber@gmail.com.

How to prepare your item(s) for a return?

Clothing

Please make sure that the item is in perfect, unused, unwashed, and undamaged condition, and that all labels are still attached to the garment. Please carefully try on each garment. As darker pieces might transfer their color on other pieces, please make sure to pack each garment separately when returning two or more pieces in the same box.

Shoes

Protect the soles when trying on the shoes by standing on a carpeted surface. When returning, make sure to return the dust bag and/or the shoebox just as your shoes came in.

Bags

Please return bags with all the accessories that were included in the parcel, including the dust bag and extra handles, otherwise we are unable to accept the return.

Swimwear

For hygiene reasons, please try all swimwear items on over your underwear and make sure that the hygiene tape is still on the piece.

Important information

We are accepting returns from the same country your order was delivered to.

We are not accepting returns sent via regular post from outside of the EU.

Please note that in case your order was delivered by GLS, the free return process is slightly different from what is described above. Please contact design.barbaraleber@gmail.com and we’ll assist you ins scheduling a pickup for the parcel.

You will receive a written notification via e-mail that we have received your returned item. Any item returned exceeding the fourteen (14) day deadline is not be eligible for a refund and will be returned to the sender.

You are not entitled to exercise the right of withdrawal when the item was prepared especially upon your own instructions, or on your expressed demand, or in case the item was unambiguously personalized to you.

The right of withdrawal cannot be exercised by an enterprise, namely such entity who acts in the scope of its profession, independent occupation or its business activity.

1.1.2   Original items

As BARBARA LEBER  receives the returned item, a quality control procedure shall take place in order to determine the appropriateness of the returned item.

To be eligible for the return, your item must be unused, unworn, and unwashed. The returned item shall include the original tags and the packaging. You are liable for the amortization of the products as a result of the use of the product which exceeds the necessary measure in order to assess the nature, the characteristics, and wear/operation of the item.

Returned items that are used or damaged may not be accepted and your refund shall be refused.

We will notify you on the approval or rejection of your refund within 3-5 working days of the receipt of the returned item.

1.1.3   Refund

If the return is approved, then your refund will be processed in the same way as the original method of payment within fourteen (14) days from the reception of the returned item. We shall refund the original price that you have paid for the purchased your item. In case of sale items, we are able to refund the sale price of the items.

In the unlikely event that you have not received an e-mail within the time period referred to above, please contact our Customer Service Team via e-mail at.com and we will get back to you as soon as possible.

1.2   Exchanges

You can return any item for a direct exchange within fourteen (14) days of receiving your original order, without reasoning. Any item returned exceeding the fourteen (14) day return deadline is not be eligible for an exchange.

In order to be eligible for an exchange, your request has to be eligible for a return.

If you wish to do a direct exchange for the same product in another size or color, please contact our Customer Service Team via email at design.barbaraleber@gmail.com and send your item back with the provided free return shipping method or at your own cost.

If you wish to have a different item, or the requested item has a different price than the price you have paid for the original item, then you will need to return the unwanted original item for a refund, and place a new order.

If the item you want to exchange is out of stock in the size and/or color you have opted for, then a refund will be taken place instead.

Depending on your place of residence, the time of shipping of the new exchanged product may vary.

1.3   Sale items, products with discounted price

In case of items bought on sale, or if a discount code was added to your purchase, we are only able to refund the deducted price of the product(s).

25.05.2018