Short at the Front, Long at the Back

c (94) d (39) d (56) f (6) f (11) f (57) g (11) j (22) k (23) c (83) i (12)